Algemene voorwaarden

Inhoud:
Artikel 1: Identiteit
Artikel 2: Algemene bepalingen
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
Artikel 4: Overeenkomsten
Artikel 5: Opzegging en ontbinding
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Betaling
Artikel 8. Levering websites en applicaties
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Onderhoud
Artikel 11. Copyright
Artikel 12. Marketing
Artikel 13. Domeinnaam en Hosting
Artikel 14. Beƫindiging

Artikel 1. Identiteit
RockingIT.nl (handelsnaam van Vendi Concepts B.V.)
Adam Smithstraat 43
7559 SW Hengelo
Telefoonnummer: 074-2020567
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: weare@rockingit.nl
KVK: 64571874

Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1 Opdrachtgever is een persoon of (handelend namens een) bedrijf en gemachtigd is om overeenkomsten te sluiten met RockingIT.nl.
2.2 RockingIT.nl is een bedrijf dat opereert als full service internetbureau. Opdrachtgever kan RockingIT.nl in overeenstemming met de algemene voorwaarden opdracht geven om een aan Opdrachtgever gedane aanbieding(en), offerte(s) of overeenkomst(en) uit te laten voeren.
2.3 Deze algemene voorwaarden worden op alle samenwerkingen, aanbiedingen, offertes of overeenkomsten toegepast tussen Opdrachtgever en RockingIT.nl.
2.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing bij het sluiten van een overeenkomst met RockingIT.nl.
2.5 De rechtsgeldigheid van artikelen in deze algemene voorwaarden staan los van elkaar en kunnen niet aangetast worden door de (ver)nietig(baar)heid van bepaalde artikelen.
2.6 Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van RockingIT.nl is het Nederlands recht van toepassing.
2.7 RockingIT.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen
3.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en RockingIT.nl komt in ieder geval officieel tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van een offerte en/of aanbieding van RockingIT.nl. De offerte en/of aanbieding dient aanvaard te worden via de website, het offertesysteem of via een e-mailbericht met daarin duidelijke tekst waarin Opdrachtgever het geoffreerde accepteert van RockingIT.nl.
3.2 Wanneer er zich een situatie voordoet waarin opdrachtgever niet expliciet akkoord geeft op een offerte en/of aanbieding zoals in artikel 3.1 beschreven staat al dan niet andere door RockingIT.nl uit te voeren werkzaamheden, maar er desondanks wel opdracht voor geeft, mee instemt, of de indruk wekt opdracht te geven of in te stemmen dat RockingIT.nl werkzaamheden verricht voor opdrachtgever die passen binnen de reguliere werkzaamheden van RockingIT.nl, dan wordt de offerte en/of aanbieding als acceptatie beschouwd.
3.3 Offertes en/of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden, veranderingen binnen de organisatie van RockingIT.nl of door extra wensen van de Opdrachtgever, kunnen offertes en/of aanbiedingen wijzigen.
3.4 Offertes en/of aanbiedingen zijn op maat gemaakt en speciaal gericht aan de aanvrager. Het verstrekken van deze vertrouwelijk informatie aan derden is niet toegestaan. Bij constatering hiervan is aanvrager onmiddellijk in verzuim en hiermee RockingIT.nl een boete verschuldigd van ā‚¬ 250,- excl. BTW.
3.5 RockingIT.nl is slechts aan een opgestelde offerte en/of aanbieding gebonden indien de aanvrager binnen 14 dagen akkoord is gegaan zoals beschreven in artikel 3.1.
3.6 Typefouten in geleverde offertes en/of aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en RockingIT.nl komt tot stand door acceptatie van een offerte en/of aanbieding of middels directe aankoop via de website van RockingIT.nl.
4.2 RockingIT.nl voert enkel opdrachten uit die in de offerte en/of aanbieding staan beschreven. Extra opdrachten kunnen tegen meerprijs uitgevoerd worden na acceptatie van een nieuwe offerte en/of aanbieding of zoals in artikel 3.2 van deze voorwaarden beschreven staat.
4.3 Bij overeenkomsten waar gebruik wordt gemaakt van software van derden is RockingIT.nl niet aansprakelijk in geval van tekortkomingen van de software van derden.
4.4 Wanneer RockingIT.nl extra werkzaamheden zal moeten verrichten door een uitbreiding van de overeenkomst, te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van de benodigde hardware, software, materialen of gegevens, het herstellen van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de overeenkomst om (noodgedwongen of op verzoek) begeleiden van medewerkers of leveranciers van de opdrachtgever, dan zal er op basis van deze extra werkzaamheden en op basis van het standaard uurloon van RockingIT.nl een vergoeding worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 5. Opzegging en ontbinding
5.1 Alle overeenkomsten worden voor onbepaald tijd aangegaan tenzij anders overeengekomen in de offerte en/of aanbieding.
5.2 Overeenkomsten welke worden gesloten middels direct aankoop via RockingIT.nl rust geen recht van ontbinding op.
5.3 Op alle diensten met een overeenkomst waarvoor een minimale looptijd geldt, hanteert RockingIT.nl een opzegtermijn van 1 maand en dient voor het einde van iedere lopende maand opgezegd te worden. De opzegtermijn loopt vanaf iedere eerste van een maand.
5.4 Zowel RockingIT.nl als Opdrachtgever hebben het recht om in geval van faillissement, surseance van betaling, ontbinding of liquidatie van de andere partij, of indien er conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende goederen van de andere partij is gelegd, alle overeenkomsten tussen RockingIT.nl en Opdrachtgever te ontbinden.
5.5 Wanneer de overeenkomst ontbonden dient te worden door RockingIT.nl als gevolg van een toerekenbare fout of tekortkoming in naleving van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever een schadevergoeding, het honorarium en de eventueel gemaakte overige kosten met betrekking tot de tot dan verricht werkzaamheden, alsmede (langdurige)kosten en overeenkomsten met derden die via RockingIT.nl zijn gesloten te betalen. (Zie 5.7) Handelingen van Opdrachtgever waardoor van RockingIT.nl niet anders verwacht kan worden dan de overeengekomen opdracht te stoppen, zullen vanzelfsprekend beschouwd worden als toerekenbare fout van Opdrachtgever.
5.6 Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst ontbindt, verplicht hij zichzelf om naast een schadevergoeding, het honorarium en alle gemaakte kosten in verband met de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
5.7 De Schadevergoeding zoals genoemd in artikelen 5.5 en 5.6 zal in ieder geval omvatten de kosten voortvloeiend uit de door RockingIT.nl op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, en daarbovenop 25% van het resterende deel van het te factureren bedrag dat is overeengekomen bij een volledige vervulling van de overeenkomst verschuldigd zou zijn.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle door RockingIT.nl genoemde of getoonde prijzen op offertes, aanbiedingen, website, e-mail, telefonisch, andere digitale contactmogelijkheden en facturen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld is.

Artikel 7. Betaling
7.1 Na het realiseren en afronden van de in de overeenkomst omschreven opdrachten, of wanneer de website, webapp of applicatie werkend op een testomgeving staat, is RockingIT.nl direct gemachtigd een de vooraf overeengekomen (resterende) bedragen te factureren. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na facturatiedatum te voldoen.
7.2 Wanneer de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden door Opdrachtgever, zal RockingIT.nl een herinnering sturen. In deze herinnering wordt de mogelijkheid geboden om binnen 7 dagen na dagtekening alsnog het verschuldigde bedrag te betalen. Blijft een betaling binnen de 7 dagen uit, dan zal RockingIT.nl een aanmaning sturen waarin Opdrachtgever nog eens de mogelijkheid krijgt om binnen 7 dagen na dagtekening het verschuldigde bedrag te betalen. Blijft een betaling alsnog uit, dan zal RockingIT.nl het dossier uitbesteden aan een derde partij. Alle bijkomende kosten voor het uitbesteden alsmede de wettelijk bepaalde rente aan RockingIT.nl zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn.
7.3 RockingIT.nl hanteert standaard een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag welke voldaan dient te worden alvorens er wordt gestart met een project. De resterende 75% wordt na het door RockingIT.nl afronden van een project gefactureerd (Zie 7.1).

Artikel 8. Levering websites en applicaties
8.1 RockingIT.nl levert alle projecten op binnen 15 werkdagen vanaf het ontvangen van alle benodigde informatie en documenten, tenzij anders overeengekomen. Voor maatwerk projecten wordt doorgaans een deadline afgesproken tenzij anders overeengekomen.
8.2 In het geval van een situatie waarin om welke reden dan ook een deadline of levertermijn niet gehaald dreigt te worden, zal RockingIT.nl dit tijdig kenbaar maken bij Opdrachtgever om samen een oplossing te bedenken.
8.3 RockingIT.nl geeft Opdrachtgever de mogelijkheid om na de eerste oplevering van een website en/of applicatie in totaal twee correctierondes uit te laten voeren. Opdrachtgever wordt 7 dagen in de gelegenheid gesteld een lijst met aanpassingen die binnen de overeengekomen opdracht passen op te stellen in 1 overzichtelijk document welke geleverd kan worden via de ā€œupload omgevingā€ van RockingIT.nl. Indien de aanpassingen vallen binnen de overeengekomen opdracht, zal RockingIT.nl de aanpassingen uitvoeren en een tweede oplevering verrichten. Na 7 dagen vervalt automatisch de eerste correctieronde en wordt bij het niet ontvangen van feedback automatisch overgegaan op de tweede correctieronde. Na de tweede oplevering wordt Opdrachtgever eveneens in de gelegenheid gesteld om binnen 7 dagen een lijst met aanpassingen aan te leveren die binnen de overeengekomen opdracht passen. Alle aanpassingen dienen in 1 overzichtelijk document via de upload omgeving van RockingIT.nl geĆ¼pload te worden. Indien de aanpassingen vallen binnen de overeengekomen opdracht, zal RockingIT.nl de aanpassingen uitvoeren en een laatste oplevering verrichten.
8.4 Na de laatste oplevering kunnen er geen wijzigingen meer doorgestuurd worden door Opdrachtgever tenzij deze betaald zijn, vallen binnen een onderhoudspakket of vanwege garantie vervangen dienen te worden.
8.5 Alle wijzigingen die buiten de overeengekomen opdracht vallen, worden door RockingIT tegen het normale uurtarief, met toestemming van Opdrachtgever in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Enige aansprakelijkheid van RockingIT.nl voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen opdracht, onrechtmatige daad of anderszins door opdrachtgever, is uitgesloten.
9.2 RockingIT.nl is enkel aansprakelijk voor directe of indirecte schade geleden door Opdrachtgever wanneer door middel van stukken blijkt dat de geleden schade een aantoonbaar gevolg is van opzet of grove schuld van RockingIT.nl.
9.3 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voort is gekomen door het beƫindigen van een overeenkomst.
9.4 RockingIT.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade zoals gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 RockingIT.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extern toegevoegde inhoud, toegevoegd schadelijke inhoud, of voor zonder overeenstemming met RockingIT.nl doen van aanpassingen aan het door RockingIT.nl geleverde product.
9.6 Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt hoe dan ook na een jaar vanaf het moment van oplevering.
9.7 Er is geen bewaarplicht voor beide partijen met betrekking tot gebruikte materialen, informatie, documenten, afbeeldingen, bestanden of gegevens na het voltooien van een overeenkomst.
9.8 RockingIT.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in software van derden. Opdrachtgever vrijwaart RockingIT.nl voor alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade of overige kosten welke in verband staan met de overeenkomst.
9.9 RockingIT.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook door toedoen van Hackers, Cybercriminelen of andere onwelwillenden. Ook niet wanneer Opdrachtgever een website onderhoudscontract heeft bij RockingIT.nl.
9.10 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook als gevolg van het verzuimen goede medewerking te verlenen, verschaffen van gebrekkige informatie of materialen door Opdrachtgever.
9.11 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor geleden schade wegens door RockingIT.nl gegeven informatie of adviezen over onderwerpen die inhoudelijk geen onderdeel van de overeenkomst zijn.
9.12 De aansprakelijkheid van RockingIT.nl is steevast beperkt tot het betalen van de factuurwaarde van de overeenkomst met een maximum van ā‚¬ 1.500,00, zegge duizend vijfhonderd Euro.
9.13 RockingIT.nl is niet verantwoordelijk en kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of toepassing van de door haar te bouwen website, webshop of applicatie. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor een goede werking van het door RockingIT.nl geleverde product en alle daarop van toepassing zijnde wetgeving.
9.14 Indien Opdrachtgever zijn website, webshop of applicatie elders host dan bij RockingIT.nl, dient Opdrachtgever toegang te verlenen tot de server. RockingIT.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld ontstane gebreken aan de website, webshop of applicatie van Opdrachtgever door het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 10. Onderhoud
10.1 Opdrachtgever kan na oplevering van een overeengekomen opdracht aanpassingen uit laten voeren door RockingIT.nl. Alle aanpassingen na opleveringen worden beschouwd als meerwerk en daarmee onderhoud. Hiermee is RockingIT.nl gerechtigd de kosten die gepaard zijn met het uitvoeren van de werkzaamheden door te bereken aan Opdrachtgever.
10.2 RockingIT.nl levert onderhoudspakketten in abonnementsvorm van Ć©Ć©n maand welke stilzwijgend wordt verlengd per maand en per maand opzegbaar is vanaf de eerste maand. Onder een onderhoudspakket vallen de volgende werkzaamheden:

  • Op werkdagen binnen 24 uur support.
  • Wijzigen of toevoegen van afbeeldingen.
  • Wijzigen of toevoegen van teksten aan paginaā€™s.
  • Wijzigen van e-mail instellingen.
  • Wijzigen van contactformulieren.
  • Toevoegen van paginaā€™s zonder specifieke functionaliteiten.
  • Eens per twee maanden controle op updates.

10.3 RockingIT.nl hanteert een fair use policy om hinder in projecten voor andere klanten en misbruik van haar diensten te voorkomen. Opdrachtgever heeft keuze uit 3 soorten pakketten waarbij er bij het Basic pakket maximaal 1 uur per maand onderhoud uitgevoerd kan worden, het Pro pakket maximaal 2 uur per maand en Exclusief pakket maximaal 4 uur per maand. Iedere nieuwe maand gaat op de eerste dag van een maand in. RockingIT.nl zal tijdig reageren wanneer blijkt dat de fair use policy overschreden wordt om samen tijdig een oplossing te bedenken.
10.4 Tenzij anders middels een overeenkomst danwel schriftelijk overeengekomen, is RockingIT.nl facultatief de website, applicatie of webshop te onderhouden, beheren of benodigde hulpprogrammaā€™s te leveren of adviseren.
10.5 Indien Opdrachtgever met RockingIT.nl een overeenkomst heeft voor onderhoudswerkzaamheden, zal RockingIT.nl zich zolang de overeenkomst duurt, inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. RockingIT.nl is echter gerechtigd om bepaalde updates of patches niet te installeren wanneer de mogelijkheid wellicht aanwezig is dat deze updates of patches niet ten goede kunnen komen van de website, webshop of applicatie.
10.6 Voor zover websites, webshops en applicaties door RockingIT.nl zijn ontwikkeld, en vanaf het aangaan van de overeenkomst voor het bouwen, zonder onderbreking in het beheer waren van RockingIT.nl in een omgeving van RockingIT.nl, geeft RockingIT.nl de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting omgeving (bijvoorbeeld updates en patches), geen nadelige consequenties hebben op de werking van deze websites, webshops en applicaties, mits deze updates niet door Opdrachtgever opgelegd zijn, maar op advies en technische kennis van RockingIT.nl toegepast zijn.
10.7 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de software van derden, welke nadelige invloed kunnen hebben op websites, webshops of applicaties van Opdrachtgever.
10.8 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in websites, webshops of applicaties welke door derden ontwikkeld zijn, en in een later stadium ondergebracht zijn bij RockingIT.nl.
10.9 RockingIT.nl heeft het recht om haar eigen hardware en software, inclusief voor Opdrachtgever ontwikkelde eindproducten, tijdelijk offline te halen ten behoeve van onderhoud, beveiliging, aanpassingen of verbeteringen. Opdrachtgever vrijwaart RockingIT.nl van enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook in verband met een eventuele buitengebruikstelling.
10.10 RockingIT.nl behoudt zich het recht op de prijzen van haar onderhoudspakketten op ieder moment te wijzigen. Prijsveranderingen m.b.t. de onderhoudspakketten worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd (minimaal 1 maand) en gelden voor de afnemer vanaf het eerstopvolgende kwartaal, afhankelijk van het lopende pakket. Voorbeeld: indien een onderhoudspakket ingegaan is op 3 april, zijn alle daaropvolgende betalingen per kwartaal, telkens op de 3e van de maand (3 juli, 3 oktober, 3 januari, 3 april). Indien RockingIT een prijswijziging in november doorgeeft, worden deze nieuwe prijzen daadwerkelijk pas vanaf 3 januari gewijzigd. Indien de prijswijziging op 1 januari wordt doorgegeven, worden de nieuwe prijzen daadwerkelijk pas vanaf 3 april gewijzigd (i.v.m. de schriftelijke aankondiging van minimaal 1 maand van te voren).

Artikel 11. Copyright
11.1 Alle door RockingIT.nl ontworpen onderdelen, documenten, teksten, afbeeldingen, illustraties en andere informatie mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van RockingIT.nl niet worden bewerkt of geĆÆmplementeerd in andere websites. Social Media paginaā€™s van Opdrachtgever zijn toegestaan wanneer er geen bewerkingen nodig geacht worden.
11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, octrooirecht en modelrecht komen toe aan RockingIT.nl tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en RockingIT.nl is overeengekomen.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart RockingIT.nl voor alle aanspraken van derden met betrekking tot publicatie van intellectueel eigendom welke door Opdrachtgever aan RockingIT.nl zijn verstrekt.
11.4 Indien RockingIT.nl voor opdrachten van Opdrachtgever gebruik maakt van rechten van derden, wordt Opdrachtgever nimmer eigenaar van die rechten. Deze (licentie)rechten blijven bij RockingIT.nl, de eigenaar, de Auteur of de derde partij met rechten.
11.5 Het uitvoeren van onderzoek naar intellectueel eigendomsrechten van de door Opdrachtgever aangeleverde materialen, informatie, documentatie, afbeeldingen en andere media behoort niet tot verantwoordelijkheden van RockingIT.nl. Opdrachtgever is hier verantwoordelijk voor.
11.6 RockingIT.nl behoudt zich het recht voor om ontwikkelde applicaties, software, functionaliteiten en opgedane kennis te gebruiken voor andere doeleinden.
11.7 Het is RockingIT.nl toegestaan om maatregelen van technische al dan niet juridische aard te nemen ter bescherming van haar diensten, ontwerpen en producten. In geval van technische beveiliging op diensten, ontwerpen en producten is het Opdrachtgever nimmer toegestaan de beveiliging te (laten)verwijderen of te omzeilen.

Artikel 12. Marketing
12.1 (Zoekmachine)marketing opdrachten worden aangegaan voor de duur van minimaal drie maanden. Na drie maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend per maand verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van Ć©Ć©n maand opzegtermijn.
12.2 RockingIT.nl zal voor Opdrachtgever een maximale inspanning leveren zolang de overeenkomst duurt, om resultaat te behalen in de vorm van een sterke positie in Google.
12.3 Een garantie voor het behalen van resultaat kan RockingIT.nl nimmer afgeven. RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor de uiteindelijke positie of eventuele schade welke voortvloeit uit het resultaat, daar resultaat afhankelijk is van Google, inspanningen van concurrenten en budgetten.
12.4 Opdrachtgever machtigt RockingIT.nl middels het aangaan van een overeenkomst om te name van Opdrachtgever, indien nodig, accounts aan te maken zoals, maar niet beperkt tot, accounts voor: Sociale media, webmaster tools, Google Analytics en andere programmatuur welke nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen opdrachten. RockingIT zal te allen tijde eerst om schriftelijk akkoord vragen aan Opdrachtgever wanneer blijkt dat er kosten gemoeid zijn bij het aanmaken van account of het gebruik van de nodige programmatuur van derden.
12.5 Indien Opdrachtgever al accounts heeft voor programmatuur op het gebied van marketing, zal Opdrachtgever RockingIT.nl toegang verschaffen tot deze accounts indien nodig voor het uitvoeren van de overeengekomen opdrachten.
12.6 Indien er tussen Opdrachtgever en RockingIT.nl een overeenkomst is gesloten voor het uitvoeren van marketing werkzaamheden, en Opdrachtgever besluit om RockingIT.nl geen toestemming te geven om accounts te maken en/of toegang te verschaffen op bestaande accounts, blijft de overeenkomst, al dan niet het overeengekomen bedrag voor de opdracht stand houden en is Opdrachtgever dit bedrag aan RockingIT.nl verschuldigd.
12.7 Opdrachtgever geeft RockingIT.nl de vrijheid om zonder voorafgaande toestemming, aanpassingen te doen aan de website of andere maatregelen te nemen voor het behalen van resultaten in Google.
12.8 Indien Opdrachtgever de overeenkomst voor zoekmachineoptimalisatie of andere marketingwerkzaamheden opzegt, stopt RockingIT.nl met het uitvoeren van marketingwerkzaamheden zoals overeengekomen met Opdrachtgever en is RockingIT.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden in welke vorm dan ook.
12.9 Indien het opzetten en onderhouden van marketingcampagnes (zoals, maar niet beperkt tot, Google Ads of Social media) onderdeel zijn van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en RockingIT.nl, zal RockingIT.nl zolang de overeenkomst duurt een maximale inspanning leveren voor zover dit binnen de overeenkomst past.
12.10 Advertentiekosten staan los van de productie, analyse of het onderhoud van een campagne, en zullen door de betreffende media rechtstreeks gefactureerd worden aan Opdrachtgever.
12.11 RockingIT.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade van welke aard dan ook, door het niet functioneren van een advertentie als gevolg van nalatig betalingsgedrag van Opdrachtgever.
12.12 Alle door Opdrachtgever zelf gewijzigde aanpassingen, met als gevolg een afkeuring, dienen door Opdrachtgever zelf verwijderd of aangepast te worden.
12.13 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever aangeleverde advertentiematerialen welke mogelijk inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever is hier aansprakelijk voor.

Artikel 13. Domeinnaam en Hosting
13.1 RockingIT.nl vraagt met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever in naam van Opdrachtgever een domeinnaam aan bij een registrerende instantie zoals Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl domeinnamen. De toekenning hiervan is afhankelijk van de registrerende instantie. RockingIT.nl is slechts een bemiddelaar in deze en kan daardoor geen garantie afgeven voor een toekenning.
13.2 RockingIT.nl stelt per Opdrachtgever, afhankelijk van de grootte van een opdracht een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per maand mag gebruiken. Het standaard limiet per opdracht is 2GB.
13.3 RockingIT.nl is niet verplicht tot het hosten op een dedicated server. Opdrachtgever geeft RockingIT.nl de vrijheid om zelf een keuze te maken voor de manier waarop zij hosten.
13.4 RockingIT.nl is nooit aansprakelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever zelf of (in het verleden)ingeschakelde derde partijen.
13.5 RockingIT.nl heeft het recht hosting op haar infrastructuur te weigeren zonder opgaaf van reden.
13.6 RockingIT.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites, webshops of applicatie welke via RockingIT.nl gehost zijn.
13.7 Logbestanden en administratie van RockingIT.nl zullen worden toegepast als bewijs van feitelijk verbruik van data door Opdrachtgever. Overschrijding zal na waarschuwing van RockingIT.nl aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
13.8 Opdrachtgever is verplicht om eigen systemen en infrastructuur naar behoren, professioneel te beveiligen.

Artikel 14. Beƫindiging
14.1 Indien een overeenkomst beƫindigt, wordt Opdrachtgever 14 dagen in de gelegenheid gesteld om gegevens te downloaden. Na 14 dagen is RockingIT.nl gemachtigd om gegevens te verwijderen.